Jak powstaje strategia?

Proces tworzenia strategii podzielony jest na kilka etapów. Najważniejsze z nich to: diagnoza społeczno-gospodarcza Gdyni w 5 obszarach (demografia, gospodarka i rynek pracy, warunki życia, struktury przestrzenne oraz transport i infrastruktura), stworzona wspólnie z gdyńską społecznością wizja - pożądany stan miasta w 2030 roku, cele strategiczne i szczegółowe oraz system realizacji – jak strategia będzie wdrażana, monitorowana oraz ewaluowana.


ost_jak powstaje_zmiana czcionki